Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Martijn Kozijn B.V.               KvK 71.32.81.73

Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op alle overeenkomsten aangegaan door Martijn Kozijn B.V., hierna te noemen "Opdrachtnemer”, gevestigd te Meerssen.
 2. Met het accepteren van een offerte en het geven van een opdracht aan deze, accepteert een (potentiële) opdrachtgever de toepasselijkheid van de onderhavige door Opdrachtnemer gehanteerde algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zullen alsdan met uitsluiting van andere voorwaarden, welke dan ook, op een door Opdrachtnemer gedane offerte en/of op een aan hem gegeven opdracht van toepassing zijn.
 3. Een van een (potentiële) opdrachtgever van deze algemene voorwaarden afwijkende voorwaarde kan slechts bij een schriftelijke instemming van Opdrachtnemer gelding hebben en hem binden. Een dergelijke schriftelijke instemming zal slechts gelden voor zolang de uitvoering van een opdracht in het kader waarvan deze gegeven is voortduurt. Een dergelijke instemming zal dus nimmer verder kunnen reiken dan de opdracht waarvoor zij werd gegeven.
 4. Het in het derde lid van dit artikel bepaalde heeft met betrekking tot al datgene dat daarin is bepaald dezelfde werking in een geval dat een opdrachtgever zich zou beroepen op algemene voorwaarden, die door een derde voor het hanteren daarvan zijn opgesteld voor een geval dat de opdrachtgever een particulier is.
 5. Datgene dat in het eerste tot en met het vierde lid van dit artikel is bepaald geldt niet in het geval dat een opdrachtgever zich beroept op de toepasselijkheid van de "Algemene Voorwaarden voor Verbouwingen 1998", opgesteld door de "vereniging eigen huis" en het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB), welke algemene voorwaarden onder andere worden gehanteerd door de Stichting Bouwgarant.
 6. Opdrachtnemer voert hem in het kader van een opdracht uit te voeren werkzaamheden uit in zogenaamd daggeldwerk (regiewerk), ofwel als zogenaamd aangenomen werk.

Artikel 2. Aangenomen werk.

 1. In een offerte, aan te nemen werk betreffende, zijn de door Opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden volledig omschreven, waar nodig gebaseerd op mee te sturen tekeningen.

 2. Alle door hem te verrichten werkzaamheden worden door Opdrachtnemer uitgevoerd naar door hem opgegeven, dan wel door hem geaccepteerde, maten en/of gebaseerd op door hem gemaakte, dan wel geaccepteerde tekeningen. Bij geringe zich bij de uitvoering van werkzaamheden voordoende maatafwijkingen heeft een opdrachtgever overigens geen recht om een betaling op te schorten, dan wel om niet te betalen.
 3. Tenzij anders zal worden overeengekomen zal Opdrachtnemer gehouden zijn om hem aanbiedingen gedurende dertig dagen te handhaven.

Artikel 3. Aanbiedingen.

 1. Elke overige offerte, dat wil zeggen niet aan te nemen werk betreffende, geschiedt, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vrijblijvend.
 2. Een mondelinge aanbieding van Opdrachtnemer bindt hem slechts na een schriftelijke bevestiging of een betaling door hem daarvan.

Artikel 4. Overeenkomsten.

 1. Een aan hem gegeven mondelinge opdracht kan Opdrachtnemer slechts binden na hem schriftelijke bevestiging daarvan aan een desbetreffende opdrachtgever .

 2. Een opdracht geldt ook als bindend zodra door de opdrachtnemer een (deel)betaling van de opdrachtgever is ontvangen.
 3. Een door Opdrachtnemer aangegane overeenkomst zal ontbonden zijn indien aan hem, zulks te harer beoordeling, zal blijken dat een opdrachtgever niet voldoende waarborg biedt waar het de betaling van door hem uit te voeren werkzaamheden, dan wel door hem te verrichten leveranties, betreft. Het is aan Opdrachtnemer toegestaan om een onderzoek naar de kredietwaardigheid van een opdrachtgever te (doen) verrichten. Van het feit van een ontbonden zijn van een overeenkomst op grond van het hierin vervatte zal Opdrachtnemer een desbetreffende opdrachtgever schriftelijk dienen te verwittigen.
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen tussen Opdrachtnemer en een (potentiële) opdrachtgever binden (opgegeven) maten, gewichten, eigenschappen, en dergelijke, van door hem bij een aanbieding geoffreerde, dan wel van door hem bij de uitvoering van een opdracht gebruikte, materialen en producten, alsmede andere gegevens daarvan, vermeld in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen, en dergelijke, hem niet. Behoudens bewijs van het tegendeel wordt Opdrachtnemer geacht dergelijke gegevens te goeder trouw te hebben verstrekt.
 5. Behoudens de instemming van Opdrachtnemer met betrekking daartoe is een (potentiële) opdrachtgever verplicht om er voor zorg te dragen dat geen enkel gegeven van door Opdrachtnemer bij de uitvoering van een opdracht gebruikte materialen en producten, alsmede van door hem ten behoeve daarvan gebruikte tekeningen, in woord of geschrift, of op welke andere wijze dan ook, aan een derde bekend wordt. Het is met name niet aan een (potentiële) opdrachtgever toegestaan om kopieën te maken van aan deze door Opdrachtnemer bij een offerte, of ten behoeve van een opdracht, verstrekte bescheiden, welke dan ook.

Artikel 5. Afspraken.

Afspraken en/ of overeenkomsten tussen een lid van hem personeel en een opdrachtgever, dan wel een personeelslid van een opdrachtgever, binden Opdrachtnemer, tenzij schriftelijk door hem bevestigd, niet.

Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten / Persoonsgegevens/ privacywet.

 1. Tenzij anders tussen hem en een (potentiële) opdrachtgever zal worden overeengekomen verblijft elk intellectueel eigendomsrecht waar het door hem aan deze verstrekte gegevens betreft bij Opdrachtnemer. Het is aan een (potentiële) opdrachtgever slechts met uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtnemer toegestaan om dergelijke gegevens te verveelvoudigen, openbaar te maken, ofwel te kopiëren.
 2. Al datgene dat in het kader van een offerte en/of een opdracht door Opdrachtnemer aan een (potentiële) opdrachtgever wordt verstrekt blijft hem onvervreemdbaar eigendom, en dient op een eerste verzoek van hem kant onverwijld door deze aan hem geretourneerd te worden.
 3. Een (potentiële) opdrachtgever zal aan Opdrachtnemer bij elke overtreding van het hierin bepaalde een gefixeerde boete van €4.500,- verbeuren, onverminderd diens recht om alsdan de gehele door hem deswege geleden en nog te lijden schade van deze te vorderen.
 4. Opdrachtnemer verklaart dat de gegevens van de opdrachtgever bij haar bekend zonder vooraf gevraagde toestemming niet aan derden worden verstrekt.

Artikel 7. Verplichtingen van Opdrachtnemer.

 1. Opdrachtnemer is verplicht om aan hem gegeven opdrachten uit te voeren ingevolge datgene dat in een desbetreffende overeenkomst werd bepaald.
 2. Voor zover daarop van toepassing aanvaardt Opdrachtnemer een aan hem gegeven opdracht onder het voorbehoud dat de met betrekking daartoe vereiste vergunningen, ontheffingen, toewijzingen, etc. , tijdig, dat wil zeggen vóórdat er door hem begonnen dient te worden met de uitvoering van te verrichten werkzaamheden, zijn verleend.

Artikel 8. Verplichtingen van een opdrachtgever.

 1. Een opdrachtgever dient, tenzij anders is, of zal worden, overeengekomen, ervoor zorg te dragen dat Opdrachtnemer tijdig, dat wil zeggen vóórdat er door hem begonnen dient te worden met de uitvoering van te verrichten van werkzaamheden, de beschikking heeft over:
  1. alle met betrekking tot een gegeven opdracht vereiste, vergunningen, ontheffingen, toewijzingen, etc. ;
  2. de locatie, respectievelijk de ruimte, waar Opdrachtnemer werkzaamheden zal moeten uitvoeren, welke alsdan geheel ontruimd zal moeten zijn;
  3. voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag, en/of afvoer van bouwmaterialen en werktuigen, etc. , alles op hem aanwijzing;
  4. voldoende aansluitmogelijkheden waar het de door hem daarbij benodigde elektrische energie aangaat, en over voldoende aftappunten voor gas en water, alles op hem aanwijzing;
  5. alle gegevens, waaronder desbetreffende tekeningen, aangaande al datgene dat zich in, en/of op, en/of aan, en/of onder een locatie, en/of perceel, en/of pand bevindt, zoals kabels, leidingen, buizen, etc. ;
  6. personen die, voor zover benodigd, dienen zorg te dragen voor het toezicht op voorgeschreven in acht te nemen veiligheidsvoorschriften, en de uitvoering daarvan, onder andere bij werkzaamheden aan wegen.
 2. Een opdrachtgever is verplicht om niet, en in elk geval voor zover zulks reeds op of nabij een locatie van door Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden aanwezig is, het door hem daarbij benodigde ter beschikking te stellen, zoals gas, water, elektriciteit, faciliteiten voor opslag, alsmede andere benodigde zaken.
 3. Voor zover een opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen deze en Opdrachtnemer zich verbonden heeft tot de levering van bepaalde materialen en/of het verrichten van bepaalde werkzaamheden, is deze verantwoordelijk en aansprakelijk waar het een niet tijdige levering, respectievelijk uitvoering, daarvan betreft.
 4. Voor zover een opdrachtgever verantwoordelijk is voor vertragingen bij het begin en tijdens het uitvoeren van de door Opdrachtnemer in het kader van een opdracht te verrichten werkzaamheden is deze jegens hem aansprakelijk voor door hem deswege geleden en te lijden schade.

Artikel 9. Uitbesteding van werkzaamheden aan derden.

 1. Het is te allen tijde aan Opdrachtnemer toegestaan om in het kader van de uitvoering van een opdracht werkzaamheden door een derde, dan wel derden, te laten verrichten.
 2. Indien er sprake is van onderaanneming is sprake van een vaste montageprijs.

Artikel 10. Onderaanneming.

 1. In een geval dat Opdrachtnemer bij de uitvoering van een aan hem verstrekte opdracht werkzaamheden door een derde, hierna de onderaannemer te noemen, laat verrichten, dient deze op een eerste verzoek van hem een schriftelijke opdracht aan hem te verstrekken van de werknemers, die hij/zij, de onderaannemer dus, ten behoeve van de uitvoering van de desbetreffende opdracht werkzaamheden laat verrichten.
 2. Op een eerste desbetreffend verzoek zal de onderaannemer aan hem de loonstaten laten zien van de werknemers, die hij/zij in het kader van de door Opdrachtnemer verstrekte opdracht, werkzaamheden laat uitvoeren, alsmede opgave doen alwaar door die werknemers werkzaamheden zijn verricht el) van de aldaar gewerkte uren.
 3. De onderaannemer staat er jegens Opdrachtnemer voor in dat hij/zij alle verplichtingen voortvloeiende uit de sociale verzekeringswetten en de belastingwetgeving nakomt, en vrijwaart hem aldus in dat raam.
 4. De onderaannemer is verplicht om op een eerste verzoek van Opdrachtnemer aan deze schriftelijk de naam en het adres van de bedrijfsvereniging waar hij/zij bij is aangesloten en het bewijs van die inschrijving te verstrekken, alsmede zijn/hem loonbelastingnummer .
 5. De onderaannemer is tevens verplicht om op een eerste verzoek van Opdrachtnemer verklaringen over te leggen aangaande zijn/hem betalingsgedrag waar het aan de bedrijfsvereniging en de belastingdienst te verrichten betalingen betreft.
 6. De onderaannemer verplicht zich om op een eerste verzoek van Opdrachtnemer aan hem te laten zien dat hij/zij zijn/hem verplichtingen ten opzichte van de bedrijfsvereniging en de belastingdienst volledig en correct administreert.
 7. Aan Opdrachtnemer komt te allen tijde het recht toe om onder inhouding daarvan op door hem aan de onderaannemer te betalen bedragen in diens plaats aan de bedrijfsvereniging en de belastingdienst die bedragen af te dragen, die hij/zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen hem/hem en Opdrachtnemer aan die instanties heeft te voldoen.
  1. Onverminderd al het overige in dit artikel bepaalde, is de onderaannemer verplicht om de in de Coördinatiewet Sociale Verzekering bedoelde G-rekening beschikbaar te hebben.
  2. Indien en voor zolang de onderaannemer het nummer van diens G-rekening (nog) niet aan Opdrachtnemer zal hebben doorgegeven zal deze gerechtigd zijn om aan hem/hem de betaling op te schorten van die bedragen, die hij/zij in het kader van de opdracht van Opdrachtnemer aan hem/hem aan de bedrijfsvereniging en de belastingdienst heeft af te dragen.
  3. Opdrachtnemer kan te allen tijde bedragen, die de onderaannemer in het kader van door hem/hem uitgevoerde werkzaamheden aan de bedrijfsvereniging en de belastingdienst heeft af te dragen, op diens G-rekening overmaken. Met een desbetreffende overdracht zal Opdrachtnemer voor wat betreft dat gedeelte van hem betalingsverplichtingen aan de onderaannemer ten opzichte van deze gekweten zijn
  1. De onderaannemer kan slechts bij toestemming van Opdrachtnemer door hem aan hem/hem opgedragen werkzaamheden door een derde, dan wel derden, laten uitvoeren.
  2. Elke dergelijke derde zal als het ware als een werknemer van de onderaannemer worden beschouwd, dan wel, voor zover het daarbij om een onderneming zal gaan, zal al datgene dat in dit artikel is bepaald mutatis mutandis tévens ten aanzien van deze onderneming gelding hebben, dan wel ten aanzien daarvan doorwerking hebben.
 8. De onderaannemer zal aan Opdrachtnemer bij elke overtreding van het hierin bepaalde een gefixeerde boete van E. 4.500,-- verbeuren, onverminderd diens recht om alsdan de gehele door hem deswege geleden en nog te lijden schade van hem/hem te vorderen.

Artikel 11. Prijswijzigingen.

Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om na het verlenen van een opdracht aan hem verhogingen van hem kosten tengevolge van wijzigingen in lonen, premies en arbeidsvoorwaarden, etc. , aan hem opdrachtgever door te berekenen. Zo ook is zij gerechtigd om voor hem onvoorziene wijzigingen in materiaalprijzen, en in de prijzen van door hem te leveren andere goederen, aan hem opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 12. Meer-en minderwerk.

 1. Aan Opdrachtnemer opgedragen werkzaamheden en door hem uit te voeren leveranties zijn strikt beperkt tot datgene dat schriftelijk tussen hem en een opdrachtgever is overeengekomen.
 2. In afwijking van het in het eerste lid van dit artikel bepaalde kunnen Opdrachtnemer en een opdrachtgever nadien overeenkomen dat er meer, dan wel minder, zal worden uitgevoerd en/of geleverd dan oorspronkelijk tussen hen werd overeengekomen. Het meerdere zal alsdan door Opdrachtnemer aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Het mindere zal niet worden berekend, dan wel in een voorkomend geval worden verrekend.
 3. Indien en voor zover Opdrachtnemer tijdens het uitvoeren van een opdracht geconfronteerd zal worden met voor hem onvoorzienbare kostenverhogende factoren, zal zij gerechtigd zijn om zulks aan een opdrachtgever door te erekenen.

Artikel 13. Materialen.

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders tussen hem en een opdrachtgever is overeengekomen, zal Opdrachtnemer bij het uitvoeren van een hem gegeven opdracht waar het de daarbij door hem te leveren en te verwerken materialen aangaat gebruik maken van materialen in de normaal gangbare handelskwaliteit.
 2. Bij de uitvoering van hem werkzaamheden door hem verwijderde goederen kunnen, zo zij dat wenst en als de opdrachtgever daartegen geen bezwaar heeft, aan Opdrachtnemer toevallen. Voor zover van toepassing is Opdrachtnemer alsdan gehouden tot de betaling van een billijke vergoeding daarvoor .
 3. Een geringe afwijking in een eigenschap van een materiaal, welke dan ook, zal voor een opdrachtgever geen reden kunnen zijn om het gebruik daarvan af te wijzen. Bij een beoordeling of het in een voorkomend geval al dan niet om een geringe afwijking gaat, zal er worden uitgegaan van een gemiddelde van het desbetreffende materiaal.
 4. De verantwoording voor naleving van het bouwbesluit NEN3569 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) ligt bij de opdrachtgever. Wij attenderen de opdrachtgever erop dat onze kozijnen NIET standaard uitgerust zijn met veiligheidsglas. Wij adviseren te allen tijde bij beglazing die onder de 80 cm rijkt (standaard) te vervangen door veiligheidsglas.
 5. Grondslag voor de aangeboden materialen is dat deze zijn berekend voor de montage in winddrukgebied 2, gebouwd met een gebouwhoogte van 8 meter en conform de normering NEN6702, tabel 1A, dd 17-01-2006.
 6. Zout- en chloorlucht kunnen het hang- en sluitwerk aantasten. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor schade die hierdoor ontstaat. Denk hierbij aan directe zeelucht.
 7. Een kunststof kozijn is onderhoudsarm. Enig preventief onderhoud heeft echter wel een positief effect op de levensduur. Door een aantal keer per jaar de kozijnen aan de buitenkant afsoppen worden eventuele schadelijke stoffen verwijderd. Eén keer per jaar nabehandelen met de producten in het onderhoudspakket die door de opdrachtnemer worden geadviseerd.

Artikel 14. Webshop

 1. In geval waarbij de opdrachtgever kozijnen inclusief beglazing via de webshop van opdrachtnemer besteld, en geleverd worden door een transportbedrijf of door de opdrachtgever afgehaald worden bij een van de vestigingen van opdrachtnemer, kan niet zodanig beoordeeld worden door opdrachtnemer in casu worden aangeven of de NEN3569 norm van toepassing is. De verantwoordelijk ligt hierbij volledig bij de opdrachtgever. Opdrachtnemer adviseert aan de opdrachtgever zelf de normering na te leven en bij twijfel contact met opdrachtnemer op te nemen.
 2. Opdrachtnemer kan en zal nimmer de situatie beoordelen bij webshop bestellingen, leveringen en/of afhaal opdrachten wat betreft het juiste winddrukgebied of de aantasting van hang- en sluitwerk. De opdrachtgever is hiervoor zelf verantwoordelijk. Opdrachtnemer adviseert aan opdrachtgever bij het naleven van de normering contact met opdrachtnemer op te nemen.

Artikel 15. Annuleringen.

 1. In het geval dat een opdrachtgever een aan Opdrachtnemer gegeven opdracht annuleert, zal deze alle reeds door hem in het kader van de opdracht gemaakte kosten (aanschaf grondstoffen, materialen, loonbetalingen, etc.) hebben te vergoeden, alsmede bij wege van schadeloosstelling éénderde van het met hem overeengekomen totaalbedrag tegen hetwelk zij de opdracht zou uitvoeren. In een dergelijk geval zal een opdrachtgever Opdrachtnemer voorts hebben te vrijwaren ingeval van vorderingen van derden, te maken hebbende met de desbetreffende annulering. Een dergelijke opdrachtgever zal na de betaling door hem/hem aldus betaalde grondstoffen en materialen, voor zover althans de levering daarvan mogelijk zal zijn.
 2. Betaling door een opdrachtgever van datgene dat in het eerste lid van dit artikel is bepaald laat het recht aan Opdrachtnemer onverlet om daarnaast van deze betaling te vorderen van het gehele door hem door een annulering geleden schade.
 3. Tenzij tussen partijen anders werd overeengekomen, geven het al dan niet verlenen van subsidies, het al dan niet verkrijgen van financieringen, alsmede onvoorziene omstandigheden, aan een opdrachtgever nimmer een recht om tot het annuleren door hem/hem van een aan Opdrachtnemer gegeven opdracht te komen.
 4. Goederen uit voorraad met courante afmetingen mogen kosteloos geannuleerd worden. Maatwerk mag niet kosteloos geannuleerd worden. Hierbij worden de gemaakte kosten in rekening gebracht. Deze kosten worden voor ieder product afzonderlijk bepaald.

Artikel 16. Leveringstermijnen.

 1. In een geval dat enige door hem geoffreerde, dan wel bevestigde, termijn van levering en/of oplevering overschreden wordt, kan daarvan aan Opdrachtnemer slechts een verwijt worden gemaakt voor zover een dergelijke overschrijding aan hem doen en/of laten valt toe te schrijven. In elk geval kan zulk een verwijt niet aan Opdrachtnemer worden gemaakt, casu quo kan zij niet verantwoordelijk en aansprakelijk gehouden worden voor enige schade als gevolg van een dergelijke overschrijding. Opgegeven leveringstermijnen zijn een indicatie. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. Bij het overschrijden van dit termijn kan geen schadevergoeding toegekend worden.
 2. Bij het niet afnemen door deze van door hem voor een opdrachtgever bestelde goederen, zal Opdrachtnemer, terwijl zij ter beschikking van zulk een opdrachtgever blijven, de betreffende goederen waar mogelijk voor diens rekening en risico (doen) opslaan.

Artikel 17. Leveringsvoorwaarden

 1. De opdrachtnemer hanteert een drempellevering. Dit houdt in dat het product tot aan de voorzijde van het huis geleverd wordt. De opdrachtgever dient zelf het product naar het terrein op of naar binnen toe te verplaatsen.
 2. Controleer direct bij levering de bestelling op eventuele beschadigingen. Constateert de opdrachtgever toch een beschadiging, dan wordt verzocht de bestelling niet van de transporteur aan te nemen. Maak direct foto’s van de levering en beschadiging.
 3. Voorkom verdere schade door de levering niet (volledig) uit te pakken.
 4. Eventuele gebreken en ontbrekende artikelen dienen binnen 5 dagen en vooraf montage aangegeven te worden door middel van een schriftelijke melding per e-mail en (waar mogelijk) met duidelijke foto’s. Eventuele gebreken aan de inwendige zijde van elementen dienen direct en binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling schriftelijk en duidelijk omschreven gemeld te worden per e- mail.”
 5. Leveringsvoorwaarden retourneren aan de opdrachtnemer mag binnen 14 dagen nadat de levering door de opdrachtgever is ontvangen.
  De kosten voor retourneren zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever.
 6. Bij een voorraadproduct krijgt de opdrachtgever na ontvangst van het product het volledige bedrag terug gestort minus de verzendkosten.
 7. Beschadigde, gebruikte en gemonteerde producten worden nimmer door de opdrachtnemer retour genomen.
 8. Bij het retourneren van maatwerk worden alle gemaakte kosten in rekening gebracht door de opdrachtnemer.
 9. Voor zendingen naar de Waddeneilanden gelden aparte tarieven die per zending kunnen verschillen.

Artikel 18. Oplevering.

 1. Een door hem uitgevoerd werk, dan wel project, wordt geacht door Opdrachtnemer aan de opdrachtgever te zijn opgeleverd op het tijdstip dat zij schriftelijk aan deze te kennen geeft dat het betreffende werk, dan wel project, gereed is, dan wel op het tijdstip dat deze het betreffende werk, dan wel project, in gebruik heeft genomen.
 2. In het geval dat een door Opdrachtnemer met een opdrachtgever overeengekomen opleverings- termijn wordt overschreden tengevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten hem macht ligt en aldus niet aan hem doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals verder omschreven in artikel 19 lid 1 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij tengevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
Artikel 19. Reclames.
 1. Een opdrachtgever wordt geacht prompt na aflevering van goederen, casu quo na de oplevering van een werk, tot de inspectie daarvan over te gaan, en om daaraan geconstateerde gebreken ter stond aan Opdrachtnemer te melden. Elke opdrachtgever wordt, behoudens in een geval van een niet te constateren gebrek, bij het ontbreken van binnen acht dagen na af - en/of oplevering van een betreffend goed en/of werk aan Opdrachtnemer gerichte reclames akkoord te zijn gegaan met de staat waarin zulk een goed en/of werk op het moment van de af- en/of oplevering verkeerde.
 2. Opdrachtnemer zal in staat gesteld moeten worden om een bij hem ingediende reclame te controleren. Zij is alleen verplicht om een schriftelijk door hem erkend gebrek te verhelpen.
 3. Indien een opdrachtgever en Opdrachtnemer in onderling overleg besluiten om ter beslechting daarvan een geschil over enig in dit artikel bepaalde aan een derde voor te leggen, dan zullen de kosten, die deze derde in een voorkomend geval voor zijn werkzaamheden zal berekenen voor rekening komen van de partij, die door hem/hem in het ongelijk wordt gesteld.
 4. In elk geval dat Opdrachtnemer een gebrek zal moeten verhelpen zal zij tot niet meer gehouden dan tot datgene dat zij in het kader daarvan zal moeten verrichten. In elk geval dat een gebrek niet te verhelpen zal zijn, en dat er deswege door Opdrachtnemer een vergoeding betaald zal moeten worden, zal de alsdan door hem te betalen vergoeding, met inbegrip van gemaakte kosten, nimmermeer kunnen bedragen dan het factuurbedrag van het desbetreffende geleverde goed, casu qou van het desbetreffende opgeleverde werk.

Artikel 20. Garantie

 1. De Opdrachtnemer biedt de volgende garantie aan per merk:
  • Drutex en Gealan:
   • 10 jaar op kozijn
   • 5 jaar op glas
   • 2 jaar op hang- en sluitwerk
  • Proline en Roplasto (Basic, Basic Plus en Premium)
   • 1 jaar garantie op Kozijn, glas en hang- en sluitwerk
 2. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie na afhalen. Daarbij de kozijnen bij de in ontvangst name gecontroleerd dienen te worden.
 3. Voor beschadigingen die ontstaan tijdens het transport van de opdrachtgever is Opdrachtnemer niet aansprakelijk en kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie.
 4. Bij eigen montage door de opdrachtgever vervalt (bij niet correct uitgevoerde montage) de garantie.
 5. Deuren hoger dan 220 cm kunnen krom trekken. Hierop verleent Opdrachtnemer geen garantie.
 6. Valt een product of defect niet onder garantie dan is de opdrachtgever de voorrijkosten en een minimaal uurloon van €53,71 excl. BTW verschuldigd aan de Opdrachtnemer

SKG Keurmerk

Niet al onze producten levert opdrachtnemer standaard met het SKG keurmerk. Dit dient de opdrachtgever wenselijk zelf kenbaar te maken.

Artikel 21. Aansprakelijkheid.

 1. Opdrachtnemer kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
  1. een gebeurtenis, die in feite buiten hem macht ligt en aldus niet aan hem doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals verder omschreven in artikel 19 lid 1 van deze algemene voorwaarden;
  2. enige daad of nalatigheid van een opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel enige andere persoon, die door of vanwege deze te werk is gesteld.
 2. Opdrachtnemer is slechts op de vergoeding van een schade, welke dan ook, en door welke oorzaak dan ook, aan te spreken voor zover een schade het bedrag waarvoor zij zich voor schade heeft verzekerd niet te boven gaat. Zij is nimmer aansprakelijk voor meer dan dat.
 3. Opdrachtnemer zal hoe dan ook nimmer gehouden zijn tot het vergoeden van gevolgschade door welke gebeurtenis een dergelijke schade dan ook is ontstaan.

Artikel 22. Overmacht.

 1. Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Opdrachtnemer liggen, dan wel niet aan hem doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: onwerkbaar weer als gevolg van welk weersomstandigheid dan ook; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van herkomst van materialen, uitsluitingen, verlies of beschadigingen van goederen bij het transporteren daarvan, het niet of niet tijdig leveren van goederen aan Opdrachtnemer door diens leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Opdrachtnemer of van diens leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van Opdrachtnemer of diens leverancier, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.
 2. Bij het zich voordoen van een gebeurtenis, zoals aangegeven in het eerste lid van dit artikel zal Opdrachtnemer niet alleen niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan, maar zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van hem verplichting tot levering, dan wel het uitvoeren van overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van elk geval op zich afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering en/of uitvoering. Bij een blijvende onmogelijkheid van levering en/of uitvoering, zoals overeengekomen, zal de desbetreffende overeenkomst beschouwd worden als te zijn geannuleerd, dan wel als te zijn ontbonden. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, zij het gewijzigd, te leveren en/of uit te voeren, zullen zowel Opdrachtnemer als diens opdrachtgever, eventueel onder aanpassing van de door de laatste aan de eerste te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.
 3. Onze producten zijn machinaal vervaardigd en worden per zee- en wegtransport vervoerd. Redelijkerwijs kan er in dit proces een beschadiging ontstaan. Mocht een beschadiging pas aan het licht komen tijdens/na de montage, is deze toe te wijten aan bovenstaand genoemde oorzaak en deze beschadigingen zijn zichtbaar vanaf 2m, dan trachten wij deze altijd te repareren. Is de beschadiging niet zichtbaar vanaf 2m, dan valt deze binnen het tolerantiebereik.

Artikel 23. Eigendomsvoorbehoud.

 1. Elk door Opdrachtnemer aan een opdrachtgever geleverd goed blijft hem eigendom tot aan de volledige betaling daarvan door deze aan hem .
 2. Zolang een door hem aan een opdrachtgever geleverd goed nog niet door deze aan hem is betaald komt aan Opdrachtnemer te allen tijde het recht toe om op een eerste vordering met betrekking daartoe door hem aan deze het desbetreffende goed tot zich te nemen. In een geval dat een opdrachtgever in een staat van surséance van betaling, faillissement, of liquidatie komt te verkeren, dan wel bij beslaglegging(en), komt aan Opdrachtnemer het recht toe om, zonder enige voorafgaande aankondiging door hem aan deze, geleverde goederen, die nog niet door deze aan hem betaald zijn, meteen tot zich te nemen.
 3. Zolang een opdrachtgever een door Opdrachtnemer aan deze geleverd goed onbetaald laat, is deze niet gerechtigd tot het verrichten van enige daad van beschikking met betrekking tot dat goed, zoals bijvoorbeeld het verpanden van het desbetreffende goed.

Artikel 24. "Wanprestatie" en ontbinding.

 1. Bij elk niet nakomen van een opdrachtgever, zoals met hem werd overeengekomen, zal deze zonder voorafgaande ingebrekestelling met betrekking daartoe ten opzichte van Opdrachtnemer in gebreke zijn.
 2. Onverminderd het in het Burgerlijk Wetboek te dien aanzien bepaalde komt aan Opdrachtnemer bij elk niet nakomen van een opdrachtgever het recht toe om het nakomen van hem verbintenissen voortvloeiende uit de desbetreffende overeenkomst op te schorten, dan wel om deze, al dan niet gedeeltelijk, buitengerechtelijk te ontbinden.
 3. In een geval dat een opdrachtgever in een staat van surséance van betalingsfaillissement, of liquidatie komt te verkeren, ons land metterwoon verlaat, zijn onderneming vervreemdt, dan wel bij beslaglegging(en), is het in het tweede lid van dit artikel geformuleerde eveneens van toepassing. Indien zich één of meerdere van deze gevallen voordoen zullen alle vorderingen, die Opdrachtnemer alsdan op een dergelijke opdrachtgever zal hebben, ter stond door hem op deze opeisbaar zijn.

Artikel 25. Betalingen.

 1. Elke aan Opdrachtnemer door een opdrachtgever verschuldigde betaling dient, tenzij schriftelijk anders tussen hem en deze is overeengekomen, voorafgaand aan levering of bij afhaal voldaan te worden. Bij maatwerkproducten dient een aanbetaling van 50% te geschieden en 50% voorafgaand aan levering bij (montage) adres.
 2. Bij elke overschrijding van een opdrachtgever van de hierin gestelde betalingstermijn is Opdrachtnemer gerechtigd om aan deze vanaf de datum van facturering over het bedrag van de factuur een rente van 1 (één) procent per maand in rekening te brengen.
 3. Bij elke overschrijding van een opdrachtgever van de hierin gestelde betalingstermijn is Opdrachtnemer voorts gerechtigd om van deze de betaling te vorderen van alle kosten, die door hem buiten zowel als in rechte gemaakt dienen te worden om de voldoening van hem vordering(en) te verkrijgen, waaronder in elk geval zijn begrepen de honoraria van eventuele door hem ingeschakelde advocaten, procureurs, zaakwaarnemers, incassobureaus, gerechtsdeurwaarders .
 4. Door Opdrachtnemer te maken buitengerechtelijke kosten worden minimaal, onverminderd de vanwege een overschrijding van de betalingstermijn te betalen rente, gesteld op 15 procent van de hoofdsom, met een minimum van €200,- per geval. Indien de werkelijk te maken, dan wel gemaakte, buitengerechtelijke kosten hoger liggen dan 15 procent, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om in een voorkomend geval het totaalbedrag van deze werkelijke buitengerechtelijke kosten aan een opdrachtgever in rekening te brengen.

Indien de opdrachtgever consument is, worden incassokosten in rekening gebracht volgens “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW. Hierbij is bepaald dat de zaak betrekking heeft op een uit overeenkomst voortvloeiende verbintenis tot betaling van een geldsom, dan wel dat sprake is van vergoeding tot betaling van schade die voortvloeit uit een vaststellingsovereenkomst of dat het een verbintenis tot betaling van een geldsom betreft die is omgezet in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding in de zin van artikel 6:87 BW. Indien de opdrachtgever niet BTW plichtig is geldt zonder meer de verhoging van de incassokosten met BTW.

De geldende tarieven voor incassokosten zijn:

 • Minimumtarief              € 40,00
 • 14% over eerste           € 2.500,00
 • 10% over volgende       € 2.500,00
 • 5% over volgende         € 5.000,00
 • 1% over de volgende    € 190.000,00
 • 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,00.

Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,00.

Artikel 26. Privacy.

De opdrachtgever geeft aan de Opdrachtnemer haar akkoord voor de registratie van de NAW- gegevens, waaronder alle persoonsrelevante gegevens van de opdrachtgever in haar systeem te registreren en/of op te slaan. De Opdrachtnemer zal deze informatie uiterst vertrouwelijk behandelen en beveiligen ten einde deze niet in handen van derden geraken, dan wel aan derden te verstrekken, noch te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Artikel 27. Geschillen.

Elk geschil dat zich tussen een opdrachtgever en Opdrachtnemer zal voordoen zal, met uitsluiting van elk ander gerechtelijk forum, ter beslechting daarvan aan de burgerlijke rechter worden voorgelegd.

Indien niet anders dwingendrechtelijk bepaald, is de rechter van de woonplaats van Opdrachtnemer aangewezen om van een dergelijk geschil kennis te nemen.